Uvjeti poslovanja CAESAREA d.o.o.

Uvjeti poslovanja

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno uvjeti poslovanja CAESAREA d.o.o. objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi,

prvenstveno Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu.


Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14  110/15 na snazi od 21.10.2015., glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija  i ugovora na daljinu.


Kupac:

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja uputi narudžbu Prodavatelju u salonatech.com

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Prodavatelj:

Prodavatelj je trgovačko društvo CAESAREA d.o.o. za trgovinu i usluge, Kneza Trpimira 85a, 21210 Solin, Trgovački sud u Splitu, OIB: 60560880763 i MBS: 2649578, te djeluje putem internetske stranice prodaje internet megastore www.salonatech.com

Cijene:

Svi proizvodi ponuđeni u internet megastore www.salonatech.com izraženi su MPC u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) sa uključenim PDV-om. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se naplaćuju prilikom kupnje/preuzimanja robe. Fotografije i opisi:

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Salonatech.com  nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo razlike u opisu i fotografiji proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Ugovor / ponuda:

Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl sadrži sljedeće podatke:

 • imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore Prodavatelju na adrese naznačene u linka "kontaktirajte nas"
 • proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
 • glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
 • cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
 • troškovima dostave proizvoda,
 • načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
 • usluge servisa i ostale usluge nakon prodaje, te uvjete korištenja istih ukoliko ih proizvođač osigurava, naznačene su na jamstvenom listu proizvoda.
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava Kupaca na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. i 74. Zakona o zaštiti potrošača, te obrascu za jednokratni raskid ugovora.
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • o tome da je Kupac dužan snositi troškove povrata robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajeni način.
 • o tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac biti dužan platiti Prodavatelju razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. Zakona o zaštiti potrošača. 
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
 • ova ponuda vrijedi tri dana. Obzirom Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu cijena, na ponudu odnosno cijena koja će biti važeća u trenutku izvršenja plaćanja, pa je stoga Kupac dužan provjeriti cijenu na dan izvršenja uplate.

U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu , a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početkom izvršavanja usluge, Prodavatelj je dužan dostaviti potrošaču, potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju ( papir, elektronička pošta ).


Nemogućnost sklapanja ugovora:
Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Servisni uvjeti:

Prema informacijama koje su dostupne Prodavatelju, servisni uvjeti se razlikuju obzirom na uvoznika , odnosno proizvođača, ali uglavnom glase kako slijedi:


Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.
Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem.
Zastupnik je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija počinje danom kupovine.

Ukoliko su servisni uvjeti pojedinog servisera različiti od gore navedenih, primjenjuju se servisni uvjeti servisera, za što Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Jamstvo:
Svi artikli kupljeni u internet megastore-u www.salonatech.com  imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a većina artikala, ovisno o proizvođaču ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.


Raskid ugovora (Ovdje preuzmite obrazac):

Kupac može raskinuti ugovor, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga Kupac bio obaviješten o pravu na jednostran raskid ugovora. 
 

Ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo Kupca na jednostrani raskig ugovora prestaje istekom 12.mjeseci od isteka roka za raskid ugovora  ( 14 dana od primitka proizvoda ) .

Ako je Prodavatelj dostavio Kupcu obavijest u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 14 dana od dana kada je kupac primio tu obavijest.

Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, a Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu.

U slučaju otkazivanja narudžbe Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen, bez znakova korištenja i potpuno ispravan.

Obavijest o raskidu vrši se putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan na stranici ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

U slučaju pravovremenog i dopuštenog jednostranog raskida ugovora od strane Kupca, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju, a Prodavatelj će mu vratiti plaćenu cijenu, prema ovim Općim uvjetima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupaceva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

Članak 77. stavak 5. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Iznimno od stavka 5. članka 77., ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. stavak 8. ovog zakona, Potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

Proizvod mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen, bez znakova korištenja i potpuno ispravan.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Prodavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez svih dijelova i dokumentacije s kojom je Kupcu dostavljen te ako ih Kupac ne dostavi niti u daljnjem naknadnom roku od 8 dana od obavijesti Prodavatelja, smatra se da Kupac nije izvršio svoju obvezu vraćanja proizvoda Prodavatelju te u tom slučaju Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava, o čemu će obavijestiti Kupca.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Prodavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka vraćen bez originalne ambalaže, s manjim oštećenjima ili sa znakovima korištenja, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti proizvod prodati kao nov proizvod, Kupac odgovara Prodavatelju za štetu.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Prodavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen, bez znakova korištenja i potpuno ispravan, Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.


Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora:

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

 • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka, ako usluga bude u potpunosti izvršena.
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba  ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, * o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
 • o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
 • o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina,
 • o igrama na sreću.

NEMOGUĆNOST ISPORUKE OD STRANE PRODAVATELJA
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

Kada kupac izvrši plaćanje karticom ''on-line'', njegova kartica se ne tereti do isporuke robe. U slučaju otkazivanja narudžbe u roku od sedam dana nakon isporuke prodavatelj će izvršiti stroniranje plaćanja kod kartične kuće koja je izdala karticu.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 5. stavak 12., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: reklamacije@salonatech.com, adresu sjedišta Kneza Trpimira 85a, 21 210 Solin i kontakt telefon 021 655 045.  Na sve primjedbe i prigovore CAESAREA d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

KUPNJOM PROIZVODA KUPAC PRIHVAĆA UVJETE POSLOVANJA

CAESAREA d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.